Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế tuần từ ngày 05/10 - 10/10/2020

Tác giả : admin | 10 - 10 - 2020 | 4:36 PM | 102 Lượt xem

A. Văn bản pháp luật: 

1. Quyết định 1557/QĐ-TCT năm 2020 về thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành, theo đó: 

Tại các tính, thành phố, Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế điều hành hoạt động kênh thông tin tại Cục Thuế, trong đó trực tiếp  hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế do Cục Thuế quản lý theo phương thức điện tử.

B. Công văn:

 2. Công văn 86781/CT-TTHT năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Theo đó: 

- Trường hợp Công ty đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ dự án đầu tư thuộc các trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, dự án đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì Công ty lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện, số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của Công ty. Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

 - Trường hợp người nộp thuế có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.

3. Công văn 86125/CT-TTHT năm 2020 về đóng dấu trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành, theo đó: 

Trường hợp Thủ trưởng đơn vị ủy quyền cho cấp dưới (Phó tổng giám đốc, Trưởng phòng thị trường, Cửa hàng trưởng,...) ký thừa ủy quyền tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” trên hóa đơn thì: Khi lập hóa đơn, người được ủy quyền ký thừa ủy quyền tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị”, ghi rõ họ tên và đóng dấu của đơn vị theo ủy quyền. 

4. Công văn 86123/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành, theo đó: 

Trường hợp Công ty lập hóa điện tử không hiển thị đầy đủ danh mục hàng hóa, dịch vụ bán ra mà lại kèm theo bảng kê giấy cho khách hàng trong đó có những hàng hóa, dịch vụ không được hiển thị trên hóa đơn điện tử là không phù hợp theo quy định về hóa đơn điện tử.

5. Công văn 85416/CT-TTHT năm 2020 về xác định thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành, theo đó: 

Trường hợp Công ty có nhà máy là cơ sở hạch toán phụ thuộc của Công ty thì số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

6. Công văn 85417/CT-TTHT năm 2020 về miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa Công ty với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu, hồ sơ, chứng từ liên quan khác... thì Công ty lập HĐĐT theo quy đnh, trên HĐĐT không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua (trừ trường hp người mua là đơn vị kế toán yêu cầu phải có chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn).

7. Công văn 86541/CT-TTHT năm 2020 về xử lý hành vi vi phạm pháp luật về thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành.

8. Công văn 86539/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành.

9. Công văn 86538/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành.

10. Công văn 86537/CT-TTHT năm 2020 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới trong Khu công nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. 

11. Công văn 86536/CT-TTHT năm 2020 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chi phí thuê nhà do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành.

12. Công văn 86124/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú làm việc đồng thời ở Việt Nam và nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành.

13.Công văn 86119/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tài trợ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành.

14. Công văn 85420/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế giá trị gia tăng tại chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành.

(*) Lưu ý: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]