Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN THUẾ TUẦN TỪ 30/07-09/08

Tác giả : AA006 | 17 - 08 - 2019 | 9:53 AM | 403 Lượt xem

1. Công văn 63378/CT-TTHT ngày 09 tháng 08 năm 2019 ban hành bởi Cục thuế thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử:

Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa doanh nghiệp với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu, hồ sơ, chứng từ liên quan khác... thì doanh nghiệp  lập HĐĐT theo quy định, trên HĐĐT không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua (trừ trường hợp người mua là đơn vị kế toán yêu cầu phải có chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn).

2. Công văn 62332/CT-TTHT ngày 06 tháng 08 năm 2019 ban hành bởi Cục thuế thành phố Hà Nội về việc xử lý hóa đơn GTGT đối với việc hủy hợp đồng:

a) Điểm 2.8 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bản, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

- Căn cứ tiết b, Điểm 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

b) Hồ sơ khai bổ sung

- Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.”

- Thực hiện tiết b Điểm 3 công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng Cục thuế hướng dẫn một số vướng mắc về kê khai và khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Trường hợp doanh nghiệp đã xuất hóa đơn cho người mua và đã thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định. Sau đó, bên mua vi phạm nội dung hợp đồng đã thỏa thuận, hai bên quyết định hủy hợp đồng đã ký thì việc xử lý hóa đơn GTGT đã lập trong trường hợp này được thực hiện như trường hợp hàng bán bị trả lại theo hướng dẫn tại Điểm 2.8 Phụ lục 04 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên. Doanh nghiệp  căn cứ thỏa thuận hủy hóa đơn đã ký giữa các bên và các hồ sơ xử lý hóa đơn trong trường hợp hàng bán bị trả lại theo hướng dẫn nêu trên để kê khai điều chỉnh doanh số bán, thuế GTGT đầu ra và lập hồ sơ khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT, thuế TNDN theo hướng dẫn tại các văn bản pháp luật về luật quản lý thuế hiện hành.

3. Công văn 60503/CT-TTHT ngày 31 tháng 07 năm 2019 ban hành bởi Cục thuế thành phố Hà Nội về việc khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ:

Trường hợp nhân viên của Công ty tham gia bảo hiểm nhân thọ và nhận được tiền bồi thường do tổ chức bảo hiểm nhân thọ chi trả cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm đã ký kết thì khoản thu nhập này được miễn thuế TNCN theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 12 Thông tư số 92/2015/TT-BTC).

Trường hợp Công ty mua cho người lao động bảo hiểm nhân thọ có tích lũy về phí bảo hiểm thì đến thời điểm đáo hạn hợp đồng, Công ty bảo hiểm có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí tích lũy tương ứng với phần Công ty mua cho người lao động theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC).

 

Nguồn: Tài Việt Tổng Hợp

 

Bạn đọc có thể cập nhật thêm tin tức về văn bản pháp luật lĩnh vực thuế ở link dưới đây:

 
BẢN TIN THUẾ TUẦN TỪ 30/7 - 09/08/2019

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]