Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế tuần từ 22/06 - 28/06/2020

Tác giả : AA006 | 25 - 06 - 2020 | 9:17 AM | 226 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Thuế thời gian vừa qua (22/6 - 28/6/2020), cụ thể như sau:

1. Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ban hành ngày 24/06/2020 sửa đổi Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

- Tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không vượt quá 30% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ. (trước đó quy định 20%)

- Phần chi phí lãi vay không được trừ quy định ở trên được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định ở trên. Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ.

- Quy định ở trên không áp dụng cho người nộp thuế là tổ chức tín dụng và các tổ chức kinh doanh bảo hiểm, các khoản vay vốn ODA, vay ưu đãi Chính phủ đi vay nước ngoài cho các DN vay lại; vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, khoản đầu tư chương trình, dự án chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước. (=> Mở rộng phạm vi, trước đó chỉ có tổ chức tín dụng, tổ chức bảo hiểm).

- Nghị định này áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN 2019. Đối với kỳ tính thuế TNDN 2017, 2018, các đối tượng đang áp dụng theo Nghị định 20 sẽ điều chỉnh như sau:

+ Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2017, 2018 để xác định chi phí lãi vay, số thuế TNDN phải nộp tương ứng (nếu có) và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước 01/01/2021. Trường hợp sau khi khai bổ sung, số thuế TNDN giảm thì sẽ được giảm số tiền chậm nộp tương ứng.

+ Trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế TNDN, tiền chậm nộp đã nộp NSNN lớn hơn số tiền đã xác định lại thì phần chênh lệch được bù trừ vào số thuế TNDN năm 2020.

Trường hợp số thuế TNDN năm 2020 không đủ bù trừ hết thì phần còn lại được bù trừ vào thuế TNDN nộp các năm sau đó (tối đa không quá 5 năm kể từ 2020). Kết thúc thời hạn, số thuế còn lại chưa bù trừ hết sẽ không được xử lý.

- Việc xác định số thuế phải nộp phải được thực hiên tại trụ sở cơ quan quản lý thuế. Không được điều chỉnh kết luận của cơ quan thanh tra năm 2017, 2018.

(*) Lưu ý: Bản tin tổng hợp bởi Tài Việt


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]