Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế tuần từ 1/8 - 9/8/2020

Tác giả : AA006 | 07 - 08 - 2020 | 8:23 AM | 158 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Thuế thời gian vừa qua (1/8 - 9/8/2020), cụ thể như sau:

1. Thông tư số 70/2020/TT-BTC ngày 17/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại SGDCK và TTLKCK Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưỏng do dịch Covid-19.

Giá các loại dịch vụ được quy định chi tiết tại link: https://bit.ly/3ksXfpB

2. Công văn số 69565/CT-TTHT bởi Cục thuế Hà Nội v/v chính sách thuế với khoản thưởng doanh số

Theo đó, chính sách thuế với khoản thưởng doanh số thực hiện như sau:

- Trường hợp khoản chi thưởng cho khách hàng (KH) đạt doanh số: KH lập chứng từ thu, và không cần kê khai nộp thuế GTGT. Công ty lập chứng từ chi tiền.

- Trường hợp Công ty bán hàng kèm chiết khấu thương mại, bán giảm giá niêm yết cho KH mua số lượng lớn: Công ty lập hóa đơn bán hàng.

Trường hợp Công ty bán hàng hóa theo hình thức chiết khấu thương mại cho KH căn cứ vào doanh số đã bán thì số tiền chiết khấu thương mại được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng của lần mua cuối cùng hoặc điều chỉnh trên hóa đơn vào kỳ tiêp sau.

Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình chiết khấu hàng bán, Công ty lập hóa đơn điều chỉnh (kèm bảng kê các hóa đơn điều chỉnh). Từ đó Bên bán, bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua bán, thuế đầu ra-vào.

3. Công văn số 70287/CT-TTHT bởi Cục thuế TP Hà Nội v/v chính sách thuế GTGT đối với lãi suất từ khoản tiền gửi ngân hàng

Theo đó, chính sách thuế GTGT đối với lãi suất từ khoản tiền gửi ngân hàng như sau:

- Dịch vụ cung cấp tín dụng, hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng thì không phải nộp thuế GTGT.

- Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm tiền bồi thường về đất đai, tài sản trên đất khi bị thu hồi theo quyết định của cơ quan NN), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT.

4. Công văn số 70286/CT-TTHT v/v dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi

Theo đó, đối với trường hợp chuyển đổi HDDT sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông, và bị giới hạn chuyển đổi 1 lần, thì HDDT đó phải đáp ứng Khoản 2,3,4 Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC, và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật + dấu của bên bán.

Trường hợp chuyển đổi HDDT sang hóa đơn giấy nhằm mục đích lưu trữ chứng từ kế toám thì phải đáp ưng khoản Khoản 2,3,4 ĐIều 12 TT 32/2011/TT-BTC.

Các văn bản đáng chú ý khác:

  • Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30/7/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023
  • Công văn số 70285/CT-TTHT v/v hủy tài liệu kế toán

(*) Lưu ý: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]