Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế tuần từ 1/6 - 14/6/2020

Tác giả : AA006 | 12 - 06 - 2020 | 10:01 AM | 299 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Thuế thời gian vừa qua (1/6 - 14/6/2020), cụ thể như sau:

1. CÔNG VĂN SỐ 48074/CT-TTHT NGÀY 8/6/2020 BAN HÀNH BỞI CỤC THUẾ TP HÀ NỘI VỀ MIỄN CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ NGƯỜI MUA TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Căn cứ Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 32/2011/TT-BTC, trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa Công ty với người mua (hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu,... thì Công ty lập hóa đơn theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua (trừ trường hợp người mua là đơn vị kế toán thỏa thuận về việc người mua ký trên hóa đơn).

2. CÔNG VĂN SỐ 47397/CT-TTHT NGÀY 5/6/2020 BAN HÀNH BỞI CỤC THUẾ TP HÀ NỘI VỀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI ỦY THÁC QUẢN LÝ, XỬ LÝ TÀI SẢN ĐẢM BẢO

Theo đó, căn cứ quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC, trường hợp Ngân hàng nhận tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay của khách hàng (tài sản đảm bảo) sau đó thực hiện ủy thác quyền quản lý, xử lý tài sản cho Công ty xử lý nợ, thì nếu trong hợp đồng ủy thác, 2 bên cùng khách hàng vay thống nhất các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình xử lý tài sản đảm bảo (chi phí thẩm định giá, quản lý tài sản...) do Ngân hàng thực hiện chi khi Công ty xử lý nợ ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ thẩm định giá, quản lý tài sản... Hóa đươn do các nhà cung cấp dịch vụ lập, xuất cho Ngân hàng được xác định là chứng từ hợp lệ để hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC.

- Trường hợp các hóa đơn cung cấp mang tên, MST Công ty xử lý nợ, khi Ngân hàng thanh toán chi phí xử lý tài sản đảm bảo cho Công ty xử lý nợ thì phải lập hóa đơn cho Ngân hàng. Ngân hàng sử dụng hóa đơn này làm chứng từ hạch toán vào chi phí được trừ.

- trường hợp Ngân hàng tạm ứng trước để xử lý tài sản, và hóa đơn chứng từ mang tên khách hàng vay thì Ngân hàng không được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.

3. CÔNG VĂN 48057/CT-TTHT NGÀY 8/6/2020 BAN HÀNG BỞI CỤC THUẾ TP HÀ NỘI VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI GIAO DỊCH LIÊN KẾT.

Theo đó, căn cứ Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Thông tư 96/2015/TT-BTC, trường hợp Công ty có phát sinh khoản chi trả khoản phí trợ giúp bán hàng cho Công ty thông qua hợp đồng môi giới thương mại, thì Công ty được trừ các khoản chi phí nêu trên khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng đủ điều kiện tại ĐIều 8.2.a Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Trường hợp Công ty có phát sinh giao dịch liên kết không phù hợp bản chất giao dịch độc lập hoặc không góp phần tạo ra doanh thu, thu nhập cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế theo quy định tại Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP thì không được trừ vào chi phí tính thuế trong kỳ.

4. THÔNG TƯ SỐ 39/2020/TT-BTC NGÀY 15/05/2020 BAN HÀNH BỞI BỘ TÀI CHÍNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TẠI MỘT SỐ THÔNG TƯ TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP.

Theo đó, các quy định mới ban hành như sau:

- Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

- Hướng dẫn cập nhật kiến thức hằng nằm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

- Cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

- Hướng dẫn cập nhật kiến thức hằng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán.

- Trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán..

- Quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán.

(*) Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]