Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế tuần từ 13/7 - 19/7/2020

Tác giả : AA006 | 20 - 07 - 2020 | 8:46 AM | 240 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Thuế thời gian vừa qua (13/7 - 19/7/2020), cụ thể như sau:

1. NGHỊ QUYẾT SỐ 116/2020/QH14 VỀ VIỆC GIẢM THUẾ TNDN PHẢI NỘP NĂM 2020 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC KHÁC

Theo đó, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020.

Nghị quyết áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

2. CÔNG VĂN SỐ 61916/CT-TTHT NGÀY 06/7/2020 CỦA CỤC THUẾ TP HÀ NỘI VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI ĐANG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN MUA CỦA CƠ QUAN THUẾ

Theo đó, Công ty sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế từ tháng 5/2017 (đến nay đã hết hạn 12 tháng). Trường hợp Công ty đáp ứng điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử (quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 32/2011/TT-BTC). Công ty thông báo phát hành hóa đơn theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư trên. Công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc khởi tạo, lập, sử dụng HĐĐT.

Công ty phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử, và hủy HĐ mua của cơ quan thuế theo Thông tư 39/2014/TT-BTC. Công ty phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng tính từ ngày đầu tháng đến hết ngày sử dụng HĐ mua của cơ quan thuế và chuyển sang nộp Báo cáo tình hình sử dụng HĐ theo quý cho cơ quan thuế kể từ ngày tiếp theo.

3. CÔNG VĂN SỐ 62435/CT-TTHT NGÀY 07/7/2020 CỦA CỤC THUẾ TP HÀ NỘI VỀ DẤU NGƯỜI BÁN TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CHUYỂN ĐỔI

Các trường hợp áp dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP, NĐ 04/2014/NĐ-CP, TT 32/2011/TT-BTC thì:

- Trường hợp chuyển đổi HĐĐT sang HĐ giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán thì HDĐT chuyển đổi sang HĐ giấy phục vụ lưu trữ phải đáp ứng Khoản 2,3,4 Điều 12 TT 32/2011/TT-BTC.

4. CÔNG VĂN 62436/CT-TTHT NGÀY 07/7/2020 CỦA CỤC THUẾ TP HÀ NỘI VỀ XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG CƯ TRÚ THUẾ

Cá nhân giữ chức vụ giám đốc, có mặt tại Việt Nam trên 183 ngày thì thuộc đối tượng cư trú tại Việt Nam theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

(*) Lưu ý: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]