Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế từ ngày 01/12 - 15/12/2020

Tác giả : admin | 12 - 12 - 2020 | 9:35 AM | 89 Lượt xem

A. Văn bản pháp luật: 

1. Thông tư 103/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ côngTheo đó, Thông tư bãi bỏ toàn bộ 21 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế của Bộ Tài chính như sau:

1. Thông tư số 60A-TC/TCT ngày 01/09/1997;

2. Thông tư số 109/1998/TT-BTC ngày 31/07/1998;

3. Thông tư số 191/1998/TT-BTC ngày 31/12/1998;

4. Thông tư số 100/1999/TT-BTC ngày 19/08/1999;

5. Thông tư số 24/2000/TT-BTC ngày 30/03/2000;

6. Thông tư số 86/2001/TT-BTC ngày 29/10/2001;

7. Thông tư số 03/2002/TT-BTC ngày 14/01/2002;

8. Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/08/2002;

9. Thông tư số 53/2003/TT-BTC ngày 02/06/2003;

10. Thông tư số 26/2004/TT-BTC ngày 31/03/2004;

11. Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004;

12. Thông tư số 82/2005/TT-BTC ngày 21/09/2005;

13. Thông tư số 41/2006/TT-BTC ngày 12/05/2006;

14. Thông tư số 72/2006/TT-BTC ngày 10/08/2006;

15. Thông tư số 82/2006/TT-BTC ngày 13/09/2006;

16. Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008;

17. Thông tư số 38/2010/TT-BTC ngày 19/03/2010;

18. Thông tư số 96/2011/TT-BTC ngày 04/07/2011;

19. Thông tư số 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012;

20. Quyết định số 187/2003/QĐ-BTC ngày 14/11/2003;

21. Quyết định số 44/2007/QĐ-BTC ngày 04/06/2007.

B. Công văn:

2. Công văn 5189/TCT-CS năm 2020 về giới thiệu nội dung mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành

3. Công văn 14767/BTC-TCT năm 2020 về vướng mắc hồ sơ thu lệ phí trước bạ phương tiện theo Thông tư 58/2020/TT-BCA do Bộ Tài chính ban hành

4. Công văn 102753/CTHN-TTHT năm 2020 về xác định tiền thuê nhà chịu thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

5. Công văn 102272/CTHN-TTHT năm 2020 về định dạng điền mã số thuế người mua trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

6. Công văn 102271/CTHN-TTHT năm 2020 về thay đổi bố cục hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

7. Công văn 101967/CTHN-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành 

8. Công văn 101966/CTHN-TTHT năm 2020 về thời điểm lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

(*) Lưu ý: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]