Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin Thuế số 0318 (22/01 - 03/02/2018)

Tác giả : TÀI VIỆT | 06 - 02 - 2018 | 5:54 PM | 625 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong thời gian qua (22/01-03/02/2018):

1. Công văn 567/TCHQ-TXNK ngày 29 tháng 01 năm 2017 do Bộ Tài Chính – Tổng cục Hải Quan ban hành

Đối với vấn đề xử lý nợ thuế của các tổ chức, doanh nghiệp thì theo các qui định:

-   Trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

-   Trường hợp không có khả năng nộp một lần tiền thuế thì được nộp dần tiền nợ thuế trong thời hạn không quá mười hai tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế với điều kiện phải có bảo lãnh và phải nộp tiền chậm nộp trong thời gian nộp dần.

2. Công văn 380/TCT-KK ngày 25 tháng 01 năm 2017 do Bộ Tài Chính - Tổng cục Thuế ban hành

Đối với việc xin hoàn thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất hàng hóa xuất khẩu:

- Điểm 4 Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế hướng dẫn:

“4. Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

a) Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế giá trị gia tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại”.

Thông tin tổng hợp bởi Tài Việt

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản khác tại:

BẢN TIN THUẾ 0318 (22/01- 03/02/2018)

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]