Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN HẢI QUAN từ 15/6 - 03/7/2020

Tác giả : AA006 | 03 - 07 - 2020 | 10:48 AM | 1614 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Hải Quan thời gian vừa qua (15/06- 03/07/2020), cụ thể như sau:

1. Công văn số 4137/TCHQ-GSQL ngày 19/06/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành về kiểm tra việc tập kết hàng hóa xuất khẩu:

Qua theo dõi việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Hải quan nhận thấy phát sinh rất nhiều trường hợp khi làm thủ tục xuất khẩu doanh nghiệp không thực hiện tập kết hàng hóa tại địa điểm đã thông báo với cơ quan hải quan trước khi nộp tờ khai hải quan theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Luật Hải quan. Để đảm bảo kiểm tra, kiểm soát đối với việc tập kết hàng hóa xuất khẩu nhằm hạn chế các vi phạm trong quá trình làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nội dung sau:

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Luật Hải quan, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại mục “2.27-Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến” mẫu số 02 phụ lục 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC , yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc trước khi thực hiện thủ tục hủy tờ khai xuất khẩu đối với các trường hợp quy định tại các điểm: a.2, a.3, a.4, d.3 khoản 1 Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và trường hợp hủy tờ khai xuất khẩu do khai trùng thông tin (khai nhiều tờ khai cho cùng 01 lô hàng xuất khẩu) phải thực hiện kiểm tra việc tập kết hàng hóa xuất khẩu tại địa điểm tập kết do người khai hải quan tại mục “2.27-Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến” trên tờ khai hải quan.

Trường hợp phát hiện người khai hải quan không tập kết hàng hóa tại địa điểm tập kết theo khai báo thì xử lý vi phạm theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

2. Công văn số 4166/TCHQ-GSQL về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong hiệp định CPTPP ngày 19/06/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành:

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc khai số tham chiếu của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP trên tờ khai Hải quan nhập khẩu như sau:

- Thực hiện theo Điều 5, Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC) quy định người khai hải quan khai số tham chiếu và ngày cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên tờ khai hải quan.

- Tuy nhiên, điểm 3, khoản 4, Điều 1 Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/09/2019 hướng dẫn về yêu cầu tối thiểu đối với chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP không quy định số tham chiếu là thông tin bắt buộc trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Theo đó, đối với trường hợp người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP có thể hiện số tham thiếu, hướng dẫn người khai hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 38/2018/TT-BTC. Đối với các trường hợp người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP không có số tham chiếu, hướng dẫn người khai hải quan khai “không có” trên tờ khai hải quan nhập khẩu.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các văn bản khác dưới đây:

1. Quyết định số1589/QĐ-TCHQ về kế hoạch triển khai giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam giai đoạn 2020-2021 ngày 16/06/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành

2. Công văn số 4140/TCHQ-TXNK về nộp dần tiền nợ ngày 19/06/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành (TCHQ trả lời công văn số 100620-PGPV ngày 10/6/2020 của Công ty TNHH Puratos Grand-Place Việt Nam).   

Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]