Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN HẢI QUAN từ 01/10/2020-15/10/2020

Tác giả : AA006 | 15 - 10 - 2020 | 2:09 AM | 1714 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Hải Quan thời gian vừa qua (01/10/2020 – 15/10/2020):

1. Công văn số 6524/TCHQ-GSQL về việc Tập kết hàng hóa xuất khẩu ngày 8/10/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành.

a,Kiểm tra việc tập kết hàng hóa xuất khẩu

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Luật Hải quan, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại mục “2.27-Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến” mẫu số 02 phụ lục 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC , yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc tăng cường công tác thu thập thông tin, phân tích đánh giá rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc tập kết hàng hóa xuất khẩu tại địa điểm tập kết do người khai hải quan khai báo trên tờ khai hải quan. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Luật Hải quan thì thực hiện kiểm tra việc tập kết hàng hóa xuất khẩu tại địa điểm tập kết do người khai hải quan khai báo trên tờ khai hải quan và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định. Trình tự kiểm tra việc tập kết hàng hóa thực hiện tương tự trình tự kiểm tra việc bảo quản hàng hóa theo quy định tại khoản 5 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính

b, Hủy tờ khai

Việc hủy tờ khai thực hiện theo quy định tại Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Khi thực hiện thủ tục hủy tờ khai yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc tăng cường công tác thu thập thông tin, phân tích đánh giá rủi ro, trường hợp xác định doanh nghiệp lợi dụng việc hủy tờ khai nhằm gian lận thương mại hoặc trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan hải quan thì thực hiện chuyển thông tin cho bộ phận quản lý rủi ro để áp dụng tiêu chí phân luồng hoặc áp dụng các biện pháp rủi ro khác phù hợp với quy định của pháp luật.

                                                                                                         Nguồn: Tài Việt tổng hợp

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các văn bản khác dưới đây:


1. Công văn số 6410/TCHQ về việc Xử lý thuế đối với hàng NK để sản xuất XK TXNK ngày 01/10/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành

2.Công văn số 6464/TCHQ-GSQL về việc Thực hiện Hiệp định EVFTA ngày 5/10/2020 do Tổng cục Hải quan ban hành

3. Công văn số 6529/TCHQ-TXNK ngày 08/10/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Hoàn thuế hàng NK sau đó XK

4.Công văn số 6650/TCHQ-TXNK ngày 15/10/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Hàng hóa gia công, SX tại DNCX

 


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]