Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN HẢI QUAN NGÀY 01/07-31/07/2021

Tác giả : AA006 | 01 - 08 - 2021 | 10:01 AM | 1145 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Hải Quan thời gian vừa qua (01/07-31/07/2021)

1. Công văn 3461/TCHQ-PC năm 2021 vướng mắc khai báo hàng hóa sau 30 ngày do Tổng cục Hải quan ban hành

1. Về việc khai hải quan:

- Điểm b khoản 1 Điều 25 Luật Hải quan năm 2014 quy định thời hạn nộp tờ khai hải quan: "Đối với hàng hóa nhập khẩu, nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu;".

- Điểm b khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan năm 2014 quy định người khai hải quan có nghĩa vụ "Khai hải quan và làm thủ tục hải quan theo quy định tại Luật này;".

Do đó, trường hợp người khai hải quan không thực hiện đúng quy định về thời hạn khai hải quan thì bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

2. Về việc không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19:

Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Điều 6 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính; Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính giải thích về "Sự kiện bất khả khángthuộc trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính.

Việc xem xét không xử phạt vi phạm hành chính do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 phải căn cứ vào quy định của pháp luật nêu trên và hồ sơ vụ việc cụ thể, theo đó cá nhân, tổ chức phải chứng minh đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép nhưng không ngăn được hành vi vi phạm xảy ra.

2. Công văn 3475/TCHQ-GSQL năm 2021 về tăng cường công tác quản lý hàng gửi kho ngoại quan, hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát với hàng hóa gửi kho ngoại quan, hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất; căn cứ quy định tại Điều 46 Luật Hải quan về kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, Điều 31 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương; Điều 85, Điều 86 tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Hải quan và thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và các quy định liên quan về thủ tục hải quan, quản lý giám sát hải quan với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất và hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế với hàng hóa xuất, nhập khẩu; Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh thành phố:

Để tránh tình trạng hàng hóa đã hết hạn sử dụng, có dấu hiệu hư hỏng thực hiện tái xuất sau đó thẩm lậu vào nội địa, đặc biệt với hàng hóa là thực phẩm đông lạnh, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh thành phố phối hợp với các cơ quan kiểm dịch địa phương tiến hành đánh giá hồ sơ lô hàng, kiểm tra chất lượng hàng hóa, thời hạn sử dụng; trong trường hợp hàng hóa có du hiệu không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có khả năng gây ô nhiễm môi trường

Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập tái xuất, chủ kho ngoại quan phối hợp với chủ hàng hóa thực hiện việc tiêu hủy hàng hóa theo đúng quy định về bảo vệ môi trường.

3. Công văn 3513/TCHQ-GSQL năm 2021 chấn chỉnh về địa điểm đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Để đảm bảo thực hiện thống nhất, đúng quy định, tránh việc doanh nghiệp lợi dụng để gian lận thương mại, trốn thuế, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1. Chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc quán triệt đến từng cán bộ công chức thực hiện đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và công văn số 3120/TCHQ-GSQL ngày 14/5/2020 của Tổng cục Hải quan về địa điểm đăng ký tờ khai nhập khu. Trường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu đăng ký tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khu nơi hàng hóa được vận chuyn đến thì địa điểm hàng hóa được vận chuyển đến (địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế khai báo tại chỉ tiêu 1.67 mẫu số 01 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC) thuộc địa bàn giám sát quản lý của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai.

Trường hợp người khai hải quan đăng ký tờ khai không đúng quy định về địa điểm đăng ký tờ khai (khai sai chỉ tiêu “cơ quan hải quan”) và thuộc trường hợp quy định tại điểm d.4 khoản 1 Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hướng dẫn người khai hải quan thực hiện thủ tục hủy tờ khai và đăng ký tờ khai mới theo đúng quy định.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ và chỉ đo theo dõi, rà soát việc thực hiện thủ tục hải quan trên Hệ thống, đảm bảo thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đúng quy định.

Nghiêm túc xem xét trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với cá nhân, tập th đề xảy ra sai phạm trong công tác nghiệp vụ.

3. Niêm yết công khai công văn này tại nơi làm thủ tục hải quan để các doanh nghiệp đang hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn biết, thực hiện.

4. Công văn 3695/TCHQ-GSQL năm 2021 về kiểm tra bảo quản hàng hóa trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp do Tổng cục Hải quan ban hành

1.Kiểm tra việc bảo quản hàng hóa theo quy định tại điểm b.1.1 khoản 5 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC .

Tạm thời không tiến hành kiểm tra việc bảo quản hàng hóa cho đến khi Tổng cục Hải quan có thông báo mới.

Trường hợp quá thời hạn quy định tại điểm a.1 khoản 5 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC mà cơ quan hải quan chưa nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành, yêu cầu Chi cục Hải quan có văn bản trao đổi với cơ quan kiểm tra chuyên ngành để làm rõ lý do chậm trả kết quả kiểm tra chuyên ngành.

2. Kiểm tra địa điểm bảo quản theo quy định tại điểm b.1.3 khoản 5 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC .

Căn cứ hồ sơ đề nghị đưa hàng về bảo quản do doanh nghiệp nộp qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC , Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai lần đầu tạm thời không tiến hành kiểm tra địa điểm bảo quản hàng hóa, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các hình ảnh trực tuyến thông qua các thiết bị ghi hình về địa điểm bảo quản hàng hóa để giải quyết thủ tục.

3. Giao Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn quản lý chỉ đạo các Chi cục trực thuộc tăng cường công tác thu thập thông tin, đánh giá rủi ro đối với các trường hợp tạm thời chưa kiểm tra việc bảo quản hàng hóa, địa điểm bảo quản hàng hóa do dịch bệnh covid-19. Khi có thông tin về việc lô hàng nhập khẩu không được bảo quản theo đúng quy định của pháp luật hoặc không đưa về địa điểm bảo quản theo thời hạn đã đăng ký thì tiến hành kiểm tra ngay hoặc gửi yêu cầu cho Chi cục Hải quan nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa để kiểm tra. Việc kiểm tra phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 và tuân thủ quy định của Bộ Y tế, chính quyền địa phương.

5. Công văn 3389/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu mặt hàng thép ray đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

6. Công văn 3425/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc C/O mẫu D do Malaysia phát hành do Tổng cục Hải quan ban hành

7. Công văn 3454/TCHQ-GSQL năm 2021 về xử lý hàng hóa nhập khẩu không có kết quả kiểm dịch do Tổng cục Hải quan ban hành

8. Công văn 3436/TCHQ-PC năm 2021 về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

9. Công văn 3572/TCHQ-GSQL năm 2021 về thực hiện Thông tư 19/2019/TT-BXD do Tổng cục Hải quan ban hành

                                                                                           *Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]